Statut

Fragmenty STATUTU

„SPRAWNI” – FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. „SPRAWNI” – Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych zwana dalej Fundacją, została ustanowiona z woli grupy osób zajmujących się – zawodowo i społecznie działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, zwanych dalej Założycielami, w dniu 06.01.2003 r, aktem notarialnym sporządzonym w Biurze Notarialnym w Warszawie, Repertorium A nr 31/2003 Lista Założycieli Fundacji stanowi załącznik do niniejszego Statutu /Zał. nr 1/ . 2. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 1984.04.06 O fundacjach (wraz ze zmianami w Ustawie z dnia 1991.02.23 o zmianie ustawy O Fundacjach) oraz na podstawie niniejszego Statutu.

§ 2
1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
3. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
4. Nadzór nad Fundacją pełni Minister Zdrowia.
/…/

Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 4
1. Celami Fundacji są:
a. Tworzenie platformy współpracy pomiędzy różnymi środowiskami osób niepełnosprawnych w Polsce w celu umożliwienia wzajemnej pomocy;
b. Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym zmierzającej do zapewnienia im aktywnego udziału w życiu społecznym i gospodarczym;
c. Kreowanie wizerunku osób niepełnosprawnych jako pełnoprawnych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej;
d. Propagowanie rzetelnej wiedzy o istocie i uwarunkowaniach niepełnosprawności;
e. Prowadzenie poradnictwa i doradztwa osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom.

§ 5
1. Wymienione w § 4 cele Fundacja realizuje przez:
a. opracowanie i wdrażanie programu pokonywania barier w samym sobie i w środowisku;
b. realizację projektów medialnych przeznaczonych dla środowiska osób niepełnosprawnych i ich opiekunów;
c. rozwijanie działalności oświatowej;
d. organizowanie poradnictwa, szkoleń, instruktaży, wykładów z zakresu rehabilitacji, praw i przywilejów dotyczących niepełnosprawnych;
e. współpracę z innymi instytucjami o podobnych celach w kraju i za granicą;

§ 6
1. Dochody Fundacji mogą być używane do realizacji wszystkich jej celów, chyba że donator określił bliżej cel, na który przeznaczona jest wpłacana przez niego kwota.
2. Dla realizacji swoich celów Fundacja może zawierać porozumienia lub umowy w sprawie współdziałania z osobami fizycznymi i prawnymi krajowymi lub zagranicznymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *